Vítejte

Kategorie

Kontakt

Přátelství 551/4b,
Praha 10 - Uhříněves

GPS souřadnice:
50°02'28.5"N 14°34'39.8"E
a nebo:
50.041257N, 14.577727E

Telefon na provozovnu: +420 608 449 945

Mimo pracovní dobu:
+420 608 449 944

Email: info@nabex.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

10:00-15:00
10:00-17:00
10:00-15:00
10:00-17:00
10:00-15:00

Po telefonické dohodě kdykoli!

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě nabex.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a Kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravenými obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 303/2013 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, Občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění novel.

Prodávající:

Jiří Bláha
Útulná 497
10800 Praha 10
 
Česká republika

IČ: 67794459

Koncový spotřebitel – právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.Podnikatelský subjekt – právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné:

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího.Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v obchodních podmínkách. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty  považován okamžik připsání platby na účet Prodávajícího. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravce.

Prostředky komunikace: Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména e-mail a telefon. Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

Objednávky zboží: Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího osobně, telefonicky, emailem, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu. V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce). Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv, až do momentu jejího vyřízení.Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv, až do momentu jejího vyřízení z důvodu: bez udání důvodu, zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu nabex.cz a právním řádem platným v ČR. Reklamační řád internetového obchodu nabex.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Reklamační řád naleznete v sekci „Reklamace“.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka


Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo Kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Obchod nabex.cz však nabízí lhůtu 100 dní na vrácení zboží bez udání důvodu.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu došlo oznámení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které Prodávající od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání. Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím Kupujícímu nevzniknou žádné další náklady.

Platbu Prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Náklady spojené s vrácením zboží ponese Kupující. 

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Dodací podmínky:

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy smluvní přepravní službou. O způsobu dopravy po domluvě s Kupujícím rozhoduje dodavatel, který vybírá vždy nejvhodnější způsob pro dané zboží. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 14-ti pracovních dnů. Ve výjimečných případech a u některých typů zboží může být dodací lhůta delší.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

Způsoby dodání:

Osobní převzetí na prodejně ZDARMA

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty, si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty.

Nepřevezme-li Kupující předmět plnění z vlastních důvodů, například není schopen uhradit kupní cenu, nese Kupující náklady spojené s opakovaným dodáním nebo vrácením v plné výši.

Výměna zboží


V případě potřeby (např. nevhodná velikost, potah, atp.) Vám nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naší adresu a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či potah. Náklady na poštovné spojené s výměnou zboží hradí zákazník.

Platební podmínky


Platební podmínkou je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže.

Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad " Zálohová Faktura". Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Vyúčtovací faktura je zasílána emailem.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno), jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Možnosti platby:

Platba bankovním převodem :

Pokud si zvolíte tento způsob platby, můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet 3 způsoby:

1. bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking)

2. složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet

3. odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR Bankovní spojení číslo účtu: 56 53 56 50 01/5500 Mezinárodní formát čísla účtu je zaslán po objednávce ze zahraničí e-mailem zákazníkovi spolu s částkou poštovného dle platných tarifů České pošty. Variabilní symbol obdržíte v potvrzovacím emailu.

Dobírka: Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky. V případě dodání zboží mimo Českou republiku, je vždy požadována platba předem.

Ochrana osobních údajů:

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu provozovny.

Obchod nabex.cz může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího nabex.cz v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím. Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny nabex.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je Kupující neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah Kupujícího a Prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.